WELVARENDE GEMEENSCHAPPEN

Twee kinderen en een vrouw in een labojas kleuren een prent in

We doen er alles aan om mensen te helpen een beter leven te leiden. Het is onze sociale verantwoordelijkheid om gelijkheid te bevorderen, diversiteit te versterken en mensenrechten te respecteren. We bieden onze werknemers mogelijkheden voor levenslang leren en een aantrekkelijke en gezonde werkomgeving. We pleiten wereldwijd voor sociale vooruitgang en toegang tot onderwijs en we bieden hulp in noodsituaties.


Henkel Sustainability Film 2022_Support equity, education and wellbeing

Gelijkheid

Diversiteit, gelijkheid en inclusie versterken, mensenrechten respecteren en het levensonderhoud van mensen verbeteren.

Ongelijkheid verminderen en niemand achterlaten - dat is de sleutel tot zinvolle sociale vooruitgang. Deze vooruitgang is de afgelopen jaren ernstig op de proef gesteld. Wereldwijde gebeurtenissen hebben uitsluiting vergroot, structurele discriminatie geïntensiveerd en sociale ontwikkeling in de wereld om ons heen belemmerd.

We weten dat gelijkheid de kern vormt van de oplossingen die ons vooruit kunnen helpen in tijden van crisis. Dit is de leidraad van onze agenda voor de transformationele impact van onze acties. Gelijkheid is de link tussen verschillende onderwerpen en de drijvende kracht achter een groot aantal van onze activiteiten.

Het opbouwen van een gevoel van saamhorigheid voor mensen - met al onze verschillen - in onze samenleving en op onze werkplek is cruciaal voor het stimuleren van creativiteit en innovatie. We moeten allemaal naar verschillende stemmen luisteren en verschillende perspectieven en denkwijzen begrijpen. Ons gezamenlijke doel is om een bedrijfscultuur op te bouwen die gebaseerd is op vertrouwen, waar werknemers worden aangemoedigd om initiatief te tonen, proactief te denken en open te staan voor het delen van nieuwe ideeën.

We omarmen de rol die bedrijven kunnen spelen als hoofdrolspelers in het verminderen van negatieve gevolgen en het bevorderen van positieve effecten.

Diversiteit, gelijkheid en inclusie versterken onze samenhorigheidscultuur

Bij Henkel zijn Diversiteit, gelijkheid & Inclusie een zakelijke vereiste en maken ze integraal deel uit van onze bedrijfscultuur. We streven naar een cultuur van samenhorigheid en streven naar gelijkheid om het volledige potentieel van onze diversiteit te benutten. Wij zijn ervan overtuigd dat een divers personeelsbestand en een open en waarderende bedrijfscultuur belangrijke succesfactoren zijn in een geglobaliseerde wereld. Verschillende perspectieven, culturen en denkwijzen stellen ons in staat om met creatieve en innovatieve producten, diensten en oplossingen tegemoet te komen aan de behoeften van onze steeds diverser wordende markten en stakeholders. Door middel van een aantal programma's en trainingen versterken we het begrip en de waardering van diversiteit en bevorderen we een inclusieve bedrijfscultuur.

Om onze toewijding aan gelijkheid kracht bij te zetten door middel van concrete acties hebben we in 2023 de invoering aangekondigd van genderneutraal ouderschapsverlof. Deze nieuwe wereldwijde richtlijnen introduceren acht weken genderneutraal ouderschapsverlof voor al onze medewerkers gedurende het jaar 2024. Dat betekent dat alle ouders recht hebben op volledig betaald ouderschapsverlof, en dat op basis van hun rol als verzorger en niet hun gender en of ze adoptie- of biologische ouders zijn.

Onze toewijding aan het respecteren van mensenrechten

Henkel heeft een duidelijk beleid om zaken te doen op een ethische en wettelijke manier. Dit is onlosmakelijk verbonden met ons engagement om internationaal erkende mensenrechten te respecteren. Al in 1994 benadrukte het document Missie en Principes van Henkel dat het respecteren van sociale waarden en normen integraal deel uitmaakt van ons bedrijfsbeleid.

Onderwijs

Ondersteun een leven lang leren en onderwijs en motiveer mensen om actie te ondernemen voor duurzaamheid.

Onderwijs is een van de krachtigste middelen om positieve verandering mogelijk te maken. Onderwijs stelt mensen in staat de kennis en vaardigheden te verwerven om zichzelf uit de armoede te halen, ongelijkheden weg te werken en gezond te blijven. Onderwijs en levenslang leren, als inherente rechten en als middel om andere rechten te realiseren, zijn sleutelelementen die onze strategie sturen.

Voortdurend leren inspireert innovatie en creativiteit. Leren en ontwikkeling zijn cruciale elementen van ons dagelijks werk, maar dat geldt ook voor de mogelijkheid om ons te ontwikkelen door te leren buiten onze kernverantwoordelijkheden. In tegenstelling tot traditionele leermethoden richten we ons op innovatieve programma's die een holistische, betrokken benadering van leren hanteren en die een sterke focus leggen op kennis, vaardigheden en mentaliteit.

Deze belangrijke benadering van leren begint bij onze werknemers, maar gaat verder, naar onze klanten en de gemeenschappen waarin we actief zijn. Onze activiteiten zijn erop gericht om mensen de vaardigheden en competenties te geven die ze nodig hebben om innovatieve ideeën, duurzaam gedrag en nieuwe digitale oplossingen te ontwikkelen waarmee ze toekomstige uitdagingen het hoofd kunnen bieden en kansen kunnen benutten.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Samen met onze medewerkers, gepensioneerden, klanten, consumenten, partners en liefdadigheidsorganisaties zetten we ons in om een blijvende bijdrage te leveren aan de maatschappij wereldwijd, boven en naast onze bedrijfsactiviteiten. Henkels engagement is gebaseerd op drie pijlers: vrijwilligerswerk door onze werknemers, samenwerkingen met liefdadigheidsorganisaties en noodhulp met focus op natuurrampen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is onze manier om "de maatschappij klaar te maken voor de toekomst". Onze activiteiten zijn bedoeld om mensen door middel van onderwijs in staat te stellen de vaardigheden en competenties te verwerven die nodig zijn om innovatieve ideeën, duurzaam gedrag en nieuwe digitale oplossingen te ontwikkelen die hen in een positie plaatsen om toekomstige uitdagingen aan te gaan en kansen te benutten.

Onderwijsprogramma's

Als het gaat om het implementeren van onze duurzaamheidsstrategie, zijn het onze mensen die het verschil maken - door hun toewijding, vaardigheden en kennis. Daarom willen we de betrokkenheid van onze mensen bij duurzaamheid bevorderen. Daarom hebben we ons bestaande trainingsaanbod uitgebreid met een holistisch betrokkenheidsprogramma. Het doel is om onze medewerkers volledig uit te rusten met de kennis, vaardigheden en mentaliteit die centraal staan in Henkels rol als leider in duurzaamheid. We streven er ook naar om hen actief te betrekken bij duurzaamheid in hun werkomgeving en in hun privéleven.

Daarnaast zetten we ons in om onze maatschappelijke onderwijsprogramma's verder uit te breiden. Forscherwelt is Henkels bijdrage aan wetenschappelijke geletterdheid.

Forscherwelt (Researcher's World) Dubai - Thumbnail

Welzijn

Gezondheid en welzijn verbeteren en sociale vooruitgang helpen stimuleren.

Welzijn wordt steeds meer bekeken vanuit een holistisch perspectief waarin de fysieke, mentale en sociale aspecten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn - en dat is hoe wij het bij Henkel zien.

Het vertalen van wat welzijn betekent voor een steeds snellere en digitale werkomgeving gaat gepaard met de verwachting dat we onze aanpak heroverwegen en ons aanpassen aan deze omstandigheden. Een inclusieve en op samenwerking gebaseerde aanpak is essentieel om een cultuur van welzijn te ondersteunen. Begrijpen hoe de fysieke werkplek welzijn bepaalt, wordt cruciaal in een tijd waarin de plekken waar we werken zijn veranderd. Om een optimale werkomgeving te creëren die creativiteit stimuleert en veerkracht ondersteunt, moeten we onze werkplekken revitaliseren om beter aan de behoeften van onze werknemers te voldoen.

Maatregelen op het gebied van geestelijke gezondheid blijven een belangrijke overweging bij de implementatie van onze welzijnsstrategie. Een ander belangrijk gebied om positieve verandering op dit gebied te stimuleren was het begrijpen van de voordelen van digitale hulpmiddelen als sleutel tot het bevorderen van het welzijn van werknemers.

Omdat we steeds meer inzicht krijgen in het welzijn van onze werknemers, blijven we ons inzetten voor een holistische aanpak om welzijn in onze bedrijfscultuur te integreren.

Gezondheid en welzijn behouden en verbeteren

We bevorderen de gezondheid en vitaliteit van onze werknemers om een flexibele, goed presterende organisatie te creëren. Om dit te doen, vertrouwen we op wereldwijd uniforme gezondheids- en veiligheidsnormen en bieden we gezondheids- en preventieve zorgprogramma's om ons te beschermen tegen risico's op de werkplek die tot ziekte zouden kunnen leiden. Het brede aanbod van diensten in onze vestigingen heeft twee doelen: het bevorderen van de lichamelijke gezondheid van onze werknemers (via seminars om te stoppen met roken, gezondheidscontroles, AIDS-preventie, enz.)

De jaarlijkse internationale gezondheidscampagne omarmt een allesomvattende aanpak die dieper ingaat op de mentale, fysieke en sociale aspecten van gezondheid. Met de campagne van 2023 'Eat Smart – Take Part' streefde Henkel ernaar de mentale veerkracht van medewerkers te versterken door mensen samen te brengen, culturen te verenigen en het belang van gezond eten en koken onder de aandacht te brengen. Op die manier bereikte de gezondheidscampagne wereldwijd meer dan 90 procent van alle Henkel-medewerkers.

Hoog niveau van arbeidsveiligheid

Arbeidsveiligheid binnen het bedrijf en langs de waardeketen was al vóór de COVID-19 pandemie een topprioriteit voor ons. We blijven ons richten op onze langetermijndoelstelling van nul ongevallen en willen onze veiligheid op het werk tegen het einde van 2025 met 60 procent verbeteren ten opzichte van 2010.

Om ons doel te bereiken, investeren we in training om het bewustzijn te vergroten en de technische veiligheidsnormen te verhogen. We controleren regelmatig of onze veiligheids-, gezondheids- en milieunormen strikt worden nageleefd en we zetten ons in om de arbeidsveiligheid te verbeteren bij onze onderaannemers en bij de werknemers van andere bedrijven die op onze locaties werken.

Op alle locaties worden regelmatig trainingen gegeven om ervoor te zorgen dat onze werknemers ongevallenrisico's kunnen herkennen en elimineren. We breiden de programma's die al in bepaalde gebieden lopen steeds meer uit naar het hele bedrijf. We voeren ook wereldwijde veiligheidscampagnes om onze werknemers nog meer bewust te maken van de belangrijkste veiligheidskwesties.


Oekomst van werk

Bij Henkel meten we prestaties op basis van resultaten en niet op basis van aanwezigheid. Daarom promoten we al vele jaren flexibele werkmodellen. Gebaseerd op een cultuur van vertrouwen zijn deeltijdwerk, flexibele werktijden, nieuwe werkplekconcepten en mobiel werken een natuurlijk onderdeel van ons werk. We willen de werkplek van de toekomst creëren voor onze werknemers.

Smart Work is een holistische benadering om onze medewerkers en onze organisatie voor te bereiden op de toekomst van werk. Smart Work heeft niet alleen betrekking op hoe we mobiel werken versus werken op kantoor inpassen, maar ook hoe onze kantoren de samenwerking tussen onze werknemers en creativiteit beter kunnen ondersteunen, hoe we ons gezondheidsprogramma kunnen verbeteren en hoe we de mogelijkheden van ons digitale landschap kunnen verkennen.