22-feb-2018  Düsseldorf / Duitsland

Henkel publiceert Duurzaamheidsrapport 2017

Henkel zet in 2017 sterk duurzaamheidsrecord neer

 • Prestaties op het vlak van duurzaamheid nog maar eens verbeterd
 • Ruim 50.000 werknemers fungeren als duurzaamheidsambassadeur
 • Partnerschap gestart om oceanen van plastics te bevrijden
 • Toonaangevend in uiteenlopende internationale rankings

“In 2017 hebben we andermaal een belangrijke stap gezet in het doorvoeren van onze duurzaamheidsstrategie en het bereiken van onze doelstellingen. We zijn er trots op dat heel wat internationale agentschappen onze verwezenlijkingen hebben opgemerkt en gewaardeerd met uitstekende scores. Henkel wordt wereldwijd dui-delijk erkend als een van de toonaangevende namen als het over duurzaamheid gaat”, zei Kathrin Menges, Executive Vice President Human Resources en voorzit-ster van Henkels Raad voor Duurzaamheid.

Duurzame meerwaarde creëren

Henkel wil duurzame waarde creëren voor zijn klanten, werknemers, aandeelhou-ders en de hele samenleving. Tegelijk streeft het bedrijf tegen 2030 een verdrie-voudiging na van zijn efficiëntie. Tijdens het boekjaar 2017 heeft de onderneming andermaal een reële vooruitgang geboekt richting het behalen van haar doelstel-lingen op middellange termijn voor 2020 (met het jaar 2010 als vergelijkingsbasis):

 • Energieverbruik en CO2-uitstoot (per ton product) met 24 percent verminderd.
 • Afvalvolumes (per ton product) ingekrompen met 32 percent.
 • Waterverbruik (per ton product) met 24 percent verminderd.
 • Veiligheid op het werk (per miljoen gewerkte uren) met 17 percent verbeterd.
 • Netto-omzet (per ton product) met 5 percent toegenomen.
 • Globaal wist Henkel de verhouding waardecreatie - ecologische voetafdruk met 43 percent te verbeteren tegenover basisjaar 2010. Tegen 2020 plant de onderneming een verbetering van haar hulpbronefficiëntie met 75 percent.

In het licht van het klimaatakkoord van Parijs en het engagement van de internatio-nale gemeenschap om de wereldwijde opwarming te beperken tot beduidend min-der dan twee graden Celsius, wil ook Henkel een actieve bijdrage leveren. De on-derneming focust daartoe op het verkleinen van de koolstofvoetafdruk van haar he-le productie met 75 percent tegen 2030. Henkel streeft er ook naar om zijn elektrici-teit tegen 2030 volledig uit hernieuwbare bronnen te winnen en als tussentijdse doelstelling wil het tegen 2020 alvast aan 50 percent komen. Een langetermijnvisie van Henkel is om een klimaatpositieve onderneming te worden.

Meer dan 50.000 medewerkers opgeleid tot duurzaamheidsambassadeur

“Onze vooruitgang in 2017 danken we in grote mate aan de immense inzet van on-ze mensen”, zei Kathrin Menges. “Sinds 2012 hebben we ruim 50.000 werknemers opgeleid tot duurzaamheidsambassadeur, wat dit programma tot een van Henkels grootste opleidingsinitiatieven ooit maakt. We geven ook niet gewoon kennis door maar moedigen onze medewerkers aan om die op hun beurt te delen met hun col-lega’s, leveranciers, klanten en zelfs schoolgaande kinderen, om zo maatschappe-lijk hun steentje bij te dragen. Die stap is belangrijk om het thema duurzaamheid in het dagelijkse leven van al onze medewerkers een nog grotere rol te laten spelen.”

Partnerships voor een grotere duurzaamheid

Henkel betrekt hier niet alleen zijn medewerkers bij maar ook zijn partners in de waardeketen. Voorts werkt het bedrijf samen met Plastic Bank, een sociale onder-neming die de plasticvervuiling van de oceanen wil stoppen en kansen creëert voor mensen in armoede. Lokale gemeenschappen kunnen bij een inzamelcentrum, zoals in Haïti, plasticafval inleveren en krijgen in ruil geld, goederen in nature of sociale dienstverlening. Dat plastic wordt dan verwerkt met het oog op hergebruik als recyclingmateriaal in de circulaire economie.

Allerhande rankings bevestigen Henkels toonaangevende rol

Henkels duurzame bedrijfspraktijken en inspanningen hebben ook indruk gemaakt op een aantal onafhankelijke duurzaamheidexperts, ratingagentschappen en kapi-taalmarkten. Zo leidt Henkel zowel Europees als wereldwijd in de Dow Jones duur-zaamheidsindex, categorie ‘huishoudelijke en persoonlijke producten’. Henkel komt ook voor in de volgende duurzaamheidsrankings:

 • ECPI-index,
 • Ethibel-duurzaamheidindex,
 • Euronext Vigeo Eiris-duurzaamheidsindex,
 • FTSE4Good ethische index (voor het 17e opeenvolgende jaar),
 • Global Challenges Index,
 • MSCI ESG Leaders en SRI-index,
 • STOXX Global ESG Leaders-index.

Volgens de cijfers van Oekom Research and Sustainalytics behoort Henkel tot de leidende ondernemingen in zijn sector.  

Meer informatie over duurzaamheid bij Henkel is te vinden op www.henkel.com/sustainability