Duurzame verpakkingen

Ze beschermen de producten waar we van houden en geven informatie over hoe we ze veilig en verantwoord kunnen gebruiken - maar verpakkingen moeten onderdeel worden van een circulaire economie.

Verpakkingen spelen een sleutelrol in onze moderne manier van leven. Zonder verpakking zouden de meeste producten bederven of beschadigd raken voordat ze in de winkel liggen. Verpakkingen worden echter vaak genoemd als een van de grootste boosdoeners in de strijd van onze planeet voor een duurzaam milieu, omdat ze na gebruik afval worden. Daarom zoeken bedrijven uit alle sectoren naar manieren om de kringloop te sluiten en de negatieve milieu-impact van verpakkingen te minimaliseren en toch te profiteren van de positieve eigenschappen ervan.

Deze zoektocht is afhankelijk van mensen met verschillende vaardigheden - maar verpakkingsontwerpers zijn de belangrijkste spelers als het gaat om het aanpakken van de uitdagingen van duurzame verpakkingen. Van het beter recyleerbaar maken tot het integreren van meer gerecycleerd materiaal in nieuwe verpakkingen: Deze experts creëren verpakkingen die de producten waar we van houden beschermen en tegelijkertijd een betere bijdrage leveren aan de planeet.

Op weg naar een circulaire economie:

De beste manier om afval en de schadelijke effecten ervan op het milieu te beperken, is door minder of zelfs geen verpakkingen te gebruiken en ze altijd goed te recycleren, vooral als het gaat om verpakkingen voor onze consumptiegoederen. Ons doel is om zo weinig mogelijk verpakkingen te gebruiken, en dat zonder aan kwaliteit, productprestaties of veiligheid in te boeten. Daarnaast willen we onze consumenten alle nodige informatie te verstrekken over hoe ze onze producten veilig kunnen gebruiken en het afval correct afvoeren. Op enkele uitzonderingen na zijn onze verpakkingen vandaag zo ontwikkeld dat ze de consument het verwachte prestatieniveau bieden met een minimum aan grondstoffen. Bovendien kunnen ze in bestaande afvalinzamelings- of recyclagecentra worden verwerkt.

Tegelijk kan het grondstoffenverbruik worden verminderd door het verpakkingsmateriaal zo lang mogelijk in de economische cyclus te houden. Daarvoor willen we gebruikmaken van materiaal van duurzame bronnen en verpakkingen ontwerpen die hergebruikt kunnen worden als grondstoffen voor nieuwe producten, want op die manier kunnen we de materiaalkringloop volledig sluiten. Om te kunnen voldoen aan de eisen van functionele verpakkingen werken onze verpakkingsontwikkelaars nauw samen met leveranciers, producenten van verpakkingsmateriaal en recycling- en herverwerkingsbedrijven.

Binnen onze business unit Adhesive Technologies zetten we sterk in op innovatieve oplossingen die het recyclageproces vergemakkelijken en op de scheiding van materialen om product(onderdelen) te kunnen herstellen, hergebruiken en refurbishen.

Henkel streeft daarnaast ook naar een brede waaier aan werkwijzen om een volledig gesloten recyclage binnen zijn productieprocessen mogelijk te maken. Op dit vlak leggen we sterk de nadruk op het belang van gescheiden inzameling van alle recycleerbare afvalstromen in onze fabrieken.

YouTube Thumbnail Henkel Sustainability Film 2022 Promote circularity (Thumbnail)

Onze verpakkingsstrategie: Sterke focus, ambitieuze doelstellingen

Bij Henkel zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid op het gebied van verpakkingen. Wij zetten ons in voor het bevorderen van duurzaamheid en brengen dit engagement tot leven via een reeks ambitieuze doelstellingen. Onze strategie is gebouwd rond het concept van de circulaire economie en richt zich op het gebruik van materialen uit duurzame bronnen en een slim ontwerp om de kringloop te sluiten – ten voordele van mens en planeet.

Onze strategie om de circulaire economie voor verpakkingen te bevorderen, zit verankerd in drie pijlers:

1. Intelligente verpakkingen gemaakt met minder materiaal
Duurzame verpakkingen zijn de beste manier om een efficiënte en rendabele circulaire economie te bevorderen. Innovatieve ontwerpen zijn essentieel om nieuwe grondstoffen, waar mogelijk, te vervangen door gerecycleerde of hernieuwbare alternatieven en zo meer duurzaam of herbruikbaar materiaal te 

2. Materiaal uit hernieuwbare bronnen gebruiken
Henkel probeert voortdurend het aandeel gerecycleerd materiaal in zijn verpakkingen te verhogen. Daarnaast willen we steeds meer gebruikmaken van verpakkingen die gemaakt zijn uit duurzame grondstoffen. De meest gebruikte verpakkingen uit hernieuwbare grondstoffen zijn papier en karton. Ons doel is om ervoor te zorgen dat 100% van het papier en karton in onze verpakkingen van gerecycleerd materiaal komt of, als er nieuwe vezel nodig is, van gecertificeerde duurzame bosbouwbronnen.

3. Samen de kringloop sluiten
Om de recyclage-infrastructuur te verbeteren, werken we samen met organisaties uit de hele verpakkingswaardeketen. Onze ambitie binnen het kader van Extended Producer Responsibility (EPR) is om ongereguleerde verwijdering van verpakkingsafval tegen te gaan. Om dat milieudoel te realiseren, stimuleren we verschillende afvalinzamelings- en recycleersystemen die infrastructuren ondersteunen die meetbare inzameling- en recyclagevolumes produceren. Henkel ontwikkelt en test nieuwe logo's voor productverpakkingen om duurzaam koopgedrag te bevorderen en informatie te verstrekken over de correcte recycleermanieren. De logo's vermelden het percentage gerecycleerd materiaal in de verpakking of de recycleerbaarheid ervan, en hoe consumenten de verpakking correct kunnen recycleren. Maar we kunnen afval ook voorkomen door verpakkingen te hergebruiken.

Ambitious packaging targets - Thumbnail

Nieuwe verpakkingsdoelstellingen

  • 100 procent van Henkels verpakkingen zal recycleerbaar of herbruikbaar zijn.
  • Wij streven ernaar de hoeveelheid nieuwe kunststoffen uit fossiele bronnen in onze consumentenproducten met 50 procent te verminderen. Wij zullen dit bereiken door het aandeel gerecycleerd plastic te verhogen tot meer dan 30 procent, door het plasticvolume te verminderen en door in toenemende mate kunststoffen op biologische basis te gebruiken.
  • Wij willen helpen voorkomen dat afval in het milieu terechtkomt. Om dit te bereiken, steunen wij initiatieven voor afvalinzameling en recycling. Wij investeren in innovatieve oplossingen en technologieën om kringlooprecycling te bevorderen, en wij willen contact mogelijk maken met meer dan 2 miljard consumenten per jaar door gerichte informatie over recycling te verstrekken.

*Uitsluiting van producten waarvan de ingrediënten of residuen de recycleerbaarheid kunnen beïnvloeden of de recyclingstromen kunnen vervuilen.

Daarnaast willen we ook dat 100% van de papiervezel en het karton in onze verpakkingen gemaakt wordt van gerecycleerd materiaal of, als er nieuwe vezel nodig is, van verse vezel uit gecertificeerde duurzame bosbouw. Bovendien willen we geen polyvinylchloride (pvc) of andere mogelijk schadelijke stoffen meer gebruiken die vermoedelijk het milieu en de gezondheid in gevaar brengen.

Partnerschappen langs de waardeketen: Samen sterker

Onze inspanningen om deze doelstellingen te bereiken, worden tot leven gebracht door een sterke samenwerking met partners uit alle sectoren om innovatie in verpakkingsontwikkeling te stimuleren. 

  • New Plastics Economy: dit initiatief wordt geleid door de Ellen MacArthur Foundation en brengtstakeholders samen om de toekomst van plastic opnieuw te overdenken en een impuls te geven aan een circulaire economie.
  • Alliance To End Plastic Waste: Henkel is stichtend lid van deze wereldwijde alliantie die als doel heeft oplossingen te promoten die een einde maken aan plastic afval in het milieu, vooral in de oceaan.
  • Recyclate Forum: dit initiatief wil consumenten bewuster maken van de circulaire economie en bestaat uit meer dan 40 leden, zoals retailers, fabrikanten, afvalverwerkingsbedrijven, verpakkingsproducenten en politici.
  • Europees Pact voor Kunststoffen en Amerikaans Pact voor Kunststoffen: Henkel ondertekende pacten voor kunststoffen, zowel in de VS als in Europa. Deze twee regionale overeenkomsten, die wij als een van de eerste partners hebben ondertekend, brengen regeringen en bedrijven samen om samen te werken aan een circulaire economie waarin plastic steeds opnieuw wordt gebruikt.
  • CEFLEX: Henkel is ook stichtend lid van CEFLEX, een consortium van meer dan 130 Europese bedrijven en organisaties dat flexibele verpakkingen - die meestal bestaan uit meerdere lagen film of folie die vaak moeilijk te scheiden zijn - gemakkelijker recycleerbaar wil maken.

Een belangrijke partner op de weg naar een betere recyclage en circulaire economie is het maatwerkbedrijf Plastic Bank. Het idee achter Plastic Bank is om te voorkomen dat plasticafval in de natuur terechtkomt en tegelijk mensen in armoede nieuwe kansen bieden. In 2017 begon Henkel als eerste consumptiegoederenbedrijf wereldwijd samen te werken met Plastic Bank. In 2021 begonnen de twee bedrijven samen de afvalinzamelings- en recyclagesystemen in verschillende steden in Egypte uit te breiden. Zo waren er in 2022 14 inzamelcentra actief rond Caïro, langs de Nijl en populaire vakantieoorden aan de Rode Zee.

Wat er komen gaat: Duurzamer worden

Verpakkingen veranderen voortdurend onder invloed van innovatieve nieuwe ontwerpen en veranderende consumentenverwachtingen. Deze voortdurende transformatie biedt interessante mogelijkheden om de negatieve milieu-impact van verpakkingen te minimaliseren. Bij Henkel zetten onze experts zich in om de mogelijkheden te onderzoeken om verpakkingen duurzamer te maken - om de producten waar we van houden te beschermen en tegelijkertijd een betere bijdrage aan de planeet te leveren.